Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének

Alapszabálya

2020. november 25. napján egységes szerkezetbe foglalva

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályos rendelkezései alapján –

 

 

1.§

 

Az egyesület neve: Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

székhelye: Zirc, Rákóczi tér 3-5.

levélcíme: H-8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

Telefonszáma: (88) 575-300

Működési területe: Magyarország

Jogállása: közhasznú szervezet

Bélyegzője: 1 körpecsét, körirata: Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, középen: Zirc, 1987; 1 hosszúbélyegző, felirata: Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.,

Számlaszáma: 73900030-10007709

Nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék

Nyilvántartási száma: 294.

 

 

2.§

 

A Baráti Kör célja:

a közművelődési irányelvek szellemében a közösségformálás elősegítése, az ismeretterjesztés feltételeinek javítása, a szabad idő hasznos eltöltésének biztosítása. Társadalmi összefogással erkölcsileg és anyagilag támogatni a múzeum közművelődési és kutató munkáját.

A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület feladata:

- Segíteni a Bakony természeti értékeinek felkutatását, 

megismertetését és védelmét

- Elősegíteni a muzeológiai szempontból jelentős természettudományi anyagok és leletek bejelentését, valamint múzeumba kerülését

- Ösztönözni a múzeum nagyobb látogatottságát, népszerűsíteni és támogatni a kutató-, feldolgozó- és gyűjtőmunkát.

- Az ismeretterjesztés szélesítése múzeumi rendezvényekkel, oktatási és más intézményekben előadások tartása, kiállítások rendezése

- Pályázatok kiírása, tájékoztató füzet megjelentetése az egyesület tevékenységéről

- Tudományos és népszerű kiadványok, saját készítésű ismeretterjesztő anyagok megjelentetése és forgalmazása

- szakértői és tudományos munkák végzése az egyesület működéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtésére
- A környezet- és természetvédelem ügyének segítése

- Együttműködés kialakítása a múzeum szakterületéhez kapcsolódó más intézményekkel

- Az egyesületet támogató jogi személyeknél közművelődési munka végzése, előadások, kiállítások formájában

- Igény szerint szakmai jellegű kirándulások szervezése a Bakony élővilágának és természeti értékeinek megismertetésére

Az egyesület céljai és tevékenysége az alábbi közhasznú tevékenységeknek felelnek meg:

– tudományos tevékenység, kutatás,

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

– kulturális tevékenység,

– természetvédelem, állatvédelem,

– környezetvédelem,

– sport, ifjúsági ügyek,

– egészséges életmód elősegítése, szabadidősport gyakorlási feltételeinek megteremtése.

 

 

Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit – többek között – a 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdésben, az 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésben, az 1995. évi LIII. törvényben,a 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésben és a 61/B. § (3) bekezdésben, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 11., 15. pontjaiban és a 2004. évi I. tv. 49. § c-e pontjaiban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan, azok megvalósítása érdekében végzi.

 

Az egyesület:

- Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

- Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

- Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

 

3.§

 

Tagsági viszony keletkezése, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei.

            1. Az egyesület tagja lehet az a 10. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit támogatja és az alapszabályt elfogadja.

            2. Nem lehet egyesületi tag, akit jogerősen szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítéltek és a büntetés hatálya alatt áll.

            3. Nagykorúak rendes, pártoló és tiszteletbeli, kiskorúak ifjúsági tagok lehetnek.

            4. Az egyesület vezetősége tiszteletbeli tagként felvehet olyan személyeket, akik közéleti társadalmi tevékenységükkel az egyesület céljainak megvalósításában kiemelkedő vagy értékes munkát végeznek.

            5. Az egyesület tagja lehet bármely jogi személy.

            6. A pártoló tagok, jogi személyek egyesületi munkában való részvételét, a támogatás módját külön megállapodásban kell szabályozni.

            7. Az egyesület munkáját a tag juttatásokkal segítheti és más felajánlásokat tehet.

            8. Kiskorúak a közgyűlésen tanácskozási és javaslati joggal vehetnek részt, tisztségre nem választhatók.

            9. A tag felvételét "belépési nyilatkozat" kitöltésével terjeszti elő.

            10. A felvétel tárgyában az egyesület vezetősége 30 napon belül dönt. A jelentkezés elfogadása esetén a tag tagsági igazolványt kap. A felvételi kérelem elutasítását írásban kell közölni és indokolni; a jelentkező az utasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az egyesület közgyűléséhez panaszt terjeszthet elő.

            11. A tagok jogai: A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik. Az egyesületi tag joga az egyesület működésében aktívan részt venni.

a, A rendes tagokat a közgyűlésen felszólalási, javaslati és szavazati jog illeti meg.

b, A rendes tag részt vehet a határozatok, az ajánlások és más döntések meghozatalában.

c, Indítványozhatja, hogy valamely kérdést az ellenőrző bizottság vizsgáljon meg.

d, A közgyűlés vagy a vezetőség elég terjeszthet minden olyan kérdést, javaslatot, amely az egyesület hatáskörébe tartozik.

 

            13. A tagok kötelességei:

a, Részt venni a közgyűlésen.

b, Lehetőségek szerint segíteni az egyesület munkáját.

c, A tagdíjat határidőre befizetni (évenként március 15-ig)

            14. Szavazati jogát nem gyakorolhatja az a tag, aki a közgyűlésig tagdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.

            15. Az éves tagdíjak mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A Bakonyi Természettudományi Múzeum dolgozóinak tagdíjfizetési kötelezettségük van.

            16. A tagsági viszony megszűnése:

- kilépés

- törlés

- kizárás

- a tag halála

            17. Az egyesület vezetősége azt a tagot, aki egy év tagdíjjal hátralékban van és ezt írásbeli felszólításra sem fizeti meg, a tagok sorából törölheti.

            18. A vezetőség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, aki

- az egyesület célkitűzéseivel ellentétes vagy azt akadályozó magatartást tanúsít;

- az egyesületi tagságra méltatlanná válik.

A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az annak alapjául szolgáló okról történő tudomásszerzést követő 30 napon belül a vezetőségnél.

A kizárás tárgyában tartandó vezetőségi ülésről az érintett tagot tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett tag az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.

A kizárás tárgyában tartott vezetőségi ülés az érintett tag távollétében is megtartható akkor, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett távolmaradását előzetesen, írásban, alapos okkal nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását.

Az érintett tag a védekezését a kizárás tárgyában tartott vezetőségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.

A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni.

A vezetőség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes Veszprémi Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.

A kizárt tag tagsági viszonya a vezetőség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés a vezetőség általi kizáró határozatot helybenhagyja - illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja - a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.

            19. Elhunyt és a kizárt tagok által befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

 

 

4. §

 

Az egyesület szervei:

a, Közgyűlés

b, Vezetőség

c, Csoportok

d, Ellenőrző bizottság

 

5. §

 

A közgyűlés

            1. Az egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége alkotja.

            2. A közgyűlés hatásköre:

a, Elfogadja és módosítja az alapszabályt.

b, Megválasztja 3 évre az egyesület vezetőségét és tisztségviselőit, valamint az ellenőrző bizottságot.

c, Megállapítja az éves költségvetést, az évi tagsági díjakat és jóváhagyja ezek felhasználását.

d, Elfogadja a vagyonmérleget, zárszámadást.

e, Megtárgyalja a vezetőség beszámolóját és munkatervét.

f, Megsemmisíti a testületi szervek jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait.

g, A közhasznúsági mellékletelfogadása. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni és a közgyűlés által elfogadott közhasznúsági mellékletet az egyesület internetes honlapján közzétenni.

h, Az évente legalább egyszer összehívandó közgyűlésen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi c. törvény rendelkezései szerinti beszámolót.

i, Másodfokon dönt a tagkizárás kérdésében.

j. dönt mindarról, amit a vonatkozó hatályos jogszabályok a közgyűlés hatáskörébe utalnak és amit jelen Alapszabály sem utal már szerv hatáskörébe.

 

            3. A közgyűlés határozatképes, ha a tagsági jogaik gyakorlására jogosult tagok több mint fele jelen van.

.

            4. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti - a meghívóban közölt - napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követő 14 napon belüli időpontra kell összehívni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes, azzal, hogy a megismételt közgyűlésnek a megjelentek számára tekintet nélküli határozatképességére a közgyűlési meghívó kötelező figyelmeztetést tartalmaz.

            5. A közgyűlést szükség szerint - legalább évente egyszer - kell összehívni.

            6. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt a tagok egyharmada a közgyűlés céljának megjelölésével kéri, vagy ha azt a vezetőség szükségesnek tartja.

            7. A közgyűlésre a meghívót a napirend megjelölésével 15 nappal előbb meg kell küldeni a tagoknak és az esetleges meghívottaknak.

            8. A közgyűlésen a levezető elnök elnököl, jegyzőkönyvvezetésről a titkár gondoskodik. A közgyűlés tartamára két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani a tisztséget nem viselő tagok közül.

            9. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén határozat nem születik és új szavazást kell elrendelni.

Az Alapszabály módosítása, az éves beszámoló elfogadása és a tag kizárása ügyében hozott határozat meghozatala a jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel, míg az Egyesület céljainak módosítása és az Egyesület megszűnéséről szóló döntés meghozatala a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es többséggel hozott döntésével történhet.

 

            10. Szavazati jogát mindenki csak személyesen gyakorolhatja.
            11. A megválasztott elnököt (a vezetőség tagjait), valamint az egyesület nyilvántartási adataiban bekövetkező változásokat az egyesület törvényességi felügyeleti szervénél be kell jelenteni.

 

6. §

A vezetőség

            1. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó, ügyvezető szerve, amely gondoskodik az egyesület folyamatos működéséről és végrehajtja a közgyűlés határozatait. Elnöke az egyesület elnöke.

            2. A vezetőség hatáskörébe tartozik:

a, Az egyesület tervszerű működésének irányítása.

b, A közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása.

c, A költségvetés meghatározása és a közgyűlés elé terjesztése.

d, A tagok felvétele, törlése, elsőfokú döntéshozatal a tagkizárás kérdésében.

e, Döntés a közgyűlés által átruházott hatáskörben.

f, Szakcsoportok, munkacsoportok vezetőinek kijelölése.

g, Munkaviszony létesítése és e körben munkáltató jogok

   gyakorlása.

h, Ankétok, szakelőadások, rendezvények, pályázatok szervezése.

i, Társadalmi munkára, akciókra mozgósítás.

j, Az egyesületben végzett kiemelkedő munka elismerése,

   jutalmazása.

k, Döntés mindarról, amit a vonatkozó hatályos jogszabályok az ügyvezetés hatáskörébe utalnak és amit jelen Alapszabály sem utal már szerv hatáskörébe.

            3. A vezetőség évenként legalább négy ülést tart.

            4. A vezetőséget össze kell hívni, ha azt

a, az egyesület elnöke vagy titkára szükségesnek tartja,

b, a vezetőségi tagok egyharmada az ülés céljának

megjelölésével kéri.

     5. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Az ülést az elnök hívja össze írásos meghívó küldésével, mely az ülés helyét, idejét és napirendjét tartalmazza. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

            6. A vezetőség ellenőrzi a tisztségviselők munkáját, az alapszabály rendelkezéseinek betartását.

7. A közgyűlés és a vezetőség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, hozzászólhat.

 

7. §

A vezetőség tagjai:

a, Elnök: Kasper Teréz Ágota

b, Alelnök: -

c, Titkár: Kovács Attila

d, Gazdasági vezető (pénztáros): Jakócs Boglárka

e, További 4 személy: Benczikné Tóth Magdolna, Borszukné Kropf Ilona, Sinigla Mónika, Szalay Jenő

f, Ellenőrző bizottság elnöke: Sipos Erika

g, Ellenőrző bizottság tagja: Mészáros József

 

1. Az egyesület elnökének hatásköre:

a, Képviseli az egyesületet

b, Összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, az üléseken

   elnököl.

c, Ellenőrzi a testületek határozatainak végrehajtását.

d, Irányítja a titkárral együtt a csoportok tevékenységét.

e, A költségvetés keretei között érvényes kötelezettségvállalás

   alapján utalványozási jogkört gyakorol.

f, A titkárral együttesen szerződések megkötésénél

   kötelezettséget vállalhat.

2. Az alelnök az elnök távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. A helyettesítés kérdésében a vezetőség dönt.

 

3. Az egyesület titkára

a, Segítséget nyújt az elnöknek feladatai ellátásához, eljár az

   egyesület ügyeiben.

b, Képviseli az egyesületet.

c, Végzi az egyesület szervezési teendőit.

d, Sürgős bejelentések esetén intézkedik.

e, Gondoskodok a közgyűlés és a vezetőség összehívásáról, az

   ülés jegyzőkönyveinek vezetéséről.

f, végzi az egyesület levelezését és iratkezelését.

g, Az elnökkel együtt szerződések megkötésénél kötelezettséget  

   vállalhat.

h, Érvényes kötelezettségvállalások alapján utalványozási

   jogkört gyakorol a költségvetés keretei között.

 

4. A gazdasági vezető (pénztáros)

a, Feladata:

- Intézni az egyesület pénz-és hitelügyeit

- az egyesület vagyoni helyzetéről az elnököt, a vezetőséget és

  a tagságot tájékoztatja

- Képviseli az egyesületet.

- Pénztárkönyvet vezet, továbbá gondoskodik a tagdíj  

  beszedéséről és nyilvántartásáról, felelős a bizonylati

  fegyelemért

- Elkészíti az éves költségvetés tervezetét és a vagyonmérleget

- A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol

- A pénztárost távollétében - a vezetőséggel egyetértésben - az

  általa kijelölt személy helyettesíti

 

5. Az ellenőrző bizottság

a, Az ellenőrző bizottság elnökét és egy tagját a közgyűlés 3 évre választja.

b, Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek a vezetőség tagjai.

c, Az ellenőrző bizottság csak akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi ellenőrző bizottsági tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Az ellenőrző bizottság ügyrendjét és munkarendjét egyebekben maga határozza meg.

d, A bizottság köteles ellenőrizni:

- Az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű

  működését

- A közgyűlés határozatainak végrehajtását

- a költségvetésnek megfelelő költségfelhasználást, a

  bizonylati fegyelmet, valamint pénztárellenőrzést is végezhet

- Tapasztalatairól a közgyűlésnek évente beszámol

- Ha szabálytalanságot észlel, azt nyolc napon belül a

  vezetőség tudomására hozza

- Az ellenőrző bizottság súlyos szabálytalanság, mulasztás vagy

  visszaélés esetén kérheti a közgyűlés 30 napon belüli

  összehívását

- az ellenőrző bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet

  a vezetőség ülésein.

 

8. §

 

Csoportok

            1. Az egyesület vezetősége meghatározott feladatok ellátására szakcsoportokat, munkacsoportokat hozhatnak létre.

            2. A csoportok a működési területüket érintő kisebb közösségekben tevékenykednek az egyesületi célok megvalósítása érdekében.

            3. A csoport titkárt választhat, vagy a csoport vezetésével az egyesület vezetősége rendes tagot is megbízhat.

            4. A csoport nem jogi személy, de a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel önállóan gazdálkodhat. A csoport az egyesület felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.

 

9. §

 

Az egyesület gazdálkodása

            1. Az egyesület jövedelme:

- Tagdíjak

- Külső támogatások

- Kiadványok és egyéb saját termékek árusításának haszna

- Rendezvények bevételei

- Szakértői és tudományos munkából befolyt összegek

- egyéb bevételek.

a, Az egyesület jövedelme az alapszabályban és a munkatervben

   rögzített feladatok fedezetére szolgál, felette a vezetőség

   rendelkezik.

            2. Az egyesület vagyona

- Tagdíjak, támogatások, egyéb bevételekből befolyt összegek

- Az egyesület céljaira megszerzett berendezési tárgyak,

  felszerelések, könyvek

- ajándékok

- Költségvetési maradvány

- Saját kiadványok és termékek raktári készletei
a, Az egyesület vagyontárgyai felett a közgyűlés rendelkezik, a

   vagyontárgyak használatát a közgyűlés engedélyezi.

3. Az egyesület pénzforgalmát a TAKARÉKBANK ZRT. vezetett folyószámlán bonyolítja. Utalványozási joggal az elnököt, az alelnököt, a titkárt, és a gazdasági vezetőt ruházza fel, amelyet a felsorolt tisztségviselők közül ketten együttesen jogosultak gyakorolni.

            4. Az egyesület házipénztárában 100 000 (százezer) Ft készpénz őrizhető.

 

 

10. §

 

Összeférhetetlenségi szabályok

1. A Közgyűlés és a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

    Nem minősül előnynek az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az  

    Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

c, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

faki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

 

2. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást – , illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

Az egyesület megszűntét követő három évig nem más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely

 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

11. §

 

Tájékoztatás, nyilvánosság

1. Az egyesület a határozatokról nyilvántartást vezet, melyből kitűnik a vezető szervek döntésének időpontja, tartalma és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. Mind a közgyűlési, mind a vezetőségi határozatokról kötelező a nyilvántartás vezetése.

2. Az Egyesület vezető szervei döntéseiket írásba foglalják, az érintettekkel ajánlott levélben közlik, ezek bekerülnek az iratok nyilvántartásába is. Az egyesület tagjai az iratok nyilvántartásába betekinthetnek.

3. Az egyesület működésével kapcsolatos iratait szintén az iratok nyilvántartásába kell elhelyezni, melyekbe a tagok és más érdeklődők betekinthetnek. A betekintés az egyesület hivatalos helyiségében lehetséges, vagy fénymásolt anyag kiadásával költségtérítés mellett.

4. Az egyesület gondoskodik arról, hogy mind tagjai, mind azok, akik az Egyesületnek nem tagjai, megismerhessék szolgáltatásait, azok igénybevételi módját, tájékozódhassanak az Egyesület működéséről és beszámolójáról az egyesület internetes honlapján.

5. Az egyesület az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is közzéteheti.

6. Az Egyesület a tagokat és az érintetteket, valamint az egyesület iránt érdeklődőket a vezető szervek döntéseiről, beszámolóiról elektronikus körlevélben értesíti. Ezen túlmenően az egyesület vezető szervei döntéseinek megismerését bárki számára lehetővé teszi a egyesület internetes honlapján.

     7. Média nyilatkozatot (interjút), az Egyesület elnöke, vagy az arra esetileg felhatalmazott rendelkező egyesületi tag tehet.

 

12. §

 

Általános rendelkezések

 

            1. Az egyesület jogi személy. Működésére a Ptk. idevonatkozó rendelkezései irányadóak.

            2. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állít és nem támogat.

  1. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki részesülhet.

            4. Amennyiben az egyesület bármely okból megszűnik - ellenkező hatósági intézkedés hiányában - az egyesület vagyona a Bakonyi Természettudományi Múzeumra száll.

 

5. A Baráti Kör módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Közgyűlés 2020. november 25-én elfogadta.

 

Záradék:

A létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, így aláírásommal ezt is igazolom.

 

 

 

      Kasper Teréz Ágota                                                             Kovács Attila

     elnök                                                                                 titkár

 

 

Zirc, 2020.11.25.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.